Thứ sáu, 28-04-2017  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Một số điểm mới về khai thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Hướng  dẫn kê khai thuế năm 2014 theo thông tư 156/2013/TT-BTC và những điểm mới thay đổi:

 I. Thông tư 156/2013/TT-BTC thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC từ ngày 20/12/2013

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật
quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Theo đó, từ 01/01/2014, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện kê khai thuế sẽ áp dụng theo các
biểu mẫu quy định tại Thông tư 156, không áp dụng theo các mẫu tờ khai trước đây.

HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0222 6279 745
KD-K.thuật CK số
0222 6279 745
KD PM HĐ tự in
0222 6279845
KD PM kế toán
0903 414 808
Quảng cáo